Начало | Професионален опит | Продажби | Дейност и процедури | Тарифа | Контакти | Полезни връзки
 

Продажби

Частен съдебен изпълнител: Миглена Минкова рег №768

Район на действие:.ОС-Сливен

Кантора: гр.Сливен ул."Г.С.Раковски" №13

Телефон:0888956712; 044/662511

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №: 20077680400498

ОБЯВЛЕНИЕ №: 1

Подписаната Миглена Минкова частен съдебен изпълнител с рег. № 768 и район на действие Окръжен съд гр.Сливен обявявам на интересуващите се, че от 04.03.2008г. до 04.04.2008г. ще се произведе в кантората ми в гр.Сливен ул.”Г.С. Раковски” № 15 офис 2, публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, а именно: мелница с капацитет 30 тона за 24 часа с площ 2 700кв.м., находяща се в с.Кортен общ.Нова Загора, ведно с полумасивна жилищна сграда с лаборатория и битова част, масивен склад за готова продукция, масивна мелница, масивен склад за зърно, склад с приемателна шахта, масивен склад за зърно, жилищна сграда, масивна сграда с пещ.

Цената, от която започва проданта е оценката на вещо лице в размер на 122 000лв. Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явят в кантората всеки работен ден за да прегледат книжата. Огледът ще се извършва от 04.03.2008г. до 04.04.2008г. всеки понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 20.00 по местонахождение на имота.            Задатъкът /залогът/ - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378 ал.2 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на ЧСИ в Централна кооперативна банка” АД клон Сливен б.код CECBBGSF и IBAN BG86 CECB 9790 5068 6313 00.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в кантората на частния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл.378 ал.3 от ГПК/.

            На 07.04.2008г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавчици, съдия-изпълнителят съставя протокол и обявява купувача /чл.380 ал.1 от ГПК/.

  

 

 
Начало | Професионален опит | Продажби | Дейност и процедури | Тарифа | Контакти | Полезни връзки
 
Дизайн и поддръжка : www.vsi4ko.net © 2006 Всички права запазени . Обратно към върха на страницата